De Pogge

Ganz deep verkroape en Moddras on Schlamm,
Hucke em Winter de Pogge tosamm'.

Se schloape alle, se krabble nich rom,
On alle send se stell on ganz stomm.

On bruust äwer'm Woater de Storm uck wie doll,
Se ligge on dreeme. - Wat dreeme se woll??

Se dreeme vom Freehling, von Sommerstiet,
On denke em Stelle: Bold es et so wiet!....

Dann ligge wi wedder det Oawends em Dick
On moake bien Mondschien so scheene Musick.

Wi quoake on quoarre ohn' Rast on ohn' Roh',
On onsre Wiewer de heere ons to.

De läje de Eier on strenge sich an,
Musikoalisch oawer es alleen bloß de Mann.

De Wiewer de pust sich heechstens moal opp
On grunze sich eent on häwe dem Kopp.

Doch moakt so een Mann "kruaax" on "gluckgluck",
Dann gneddert dat Wief on schobbt sich dem Buck,

On huppsd stracks en't Woater, on he hingerann,
Nu kick eener an, nu kick eener an.....!!

So dreeme de Pogge on ligge tosamm',
Ganz deep ungerm Woater en Moddras on Schlamm.

Bold oaweer wache se alle nu opp
On krabble on schwemme noah boawe ropp;

Denn äwer dem Woater, hoch en de Loft,
Doar es all to speere dem Freehling sin Doft.